CISLA 141

 

nakres-141-001podorys-141-001 

archívne foto

popis objektu

Skalné obydlie viacpriestorové je vyhĺbené v južne svažitom skalnom masíve s upraveným južným okrajom, ktorý vytvára rímsu s krátkym presahom nad zapustenou kobno upravenou skalnou stenou. Skalné priestory sú konštrukčne aj dispozičné prepojené s ľudovým domom súp. č. 141. Povrch skalného masívu je zarastený náletovou zeleňou s miernym terénnym nánosom. Jeho kolmá zlomová okrajová skalná stena je zároveň jedinou fasádou skalných priestorov, orientovanou na juh. Skalné priestory uzatvárajú parcelu zo severu, sprístupnené sú z juhu z dvora ležiaceho západne od domu č. 141, resp. sú aj s domom konštrukčne a dispozičné prepojené. Dom súp. č. 141 je osadený na východnej hranici parcely č. 187/2 a spolu so skalným obydlím vytvára uhlovú zástavbu parcely, severnou časťou prechádzajúc do monolitickej štruktúry skalného masívu. Voľný prístup z hlavnej cesty a z verejného priestranstva k priestorom skalného obydlia je možný len s väzbou na právo prechodu cez súkromný pozemok s rodinným domom.
Skalné obydlie datujeme v základnej podobe do priebehu 19. storočia. Pôvodné skalné obydlie aj s domom je doložené a geodeticky zaznamenané na katastrálnej mape z roku 1889, reambulovanej pravdepodobne v 30-tych rokoch 20. stočia. Označené je rímskou číslicou „IX", čo svedčí o jeho evidencii, pravdepodobne z daňových dôvodov. Pôvodná obytná funkcia je počas celej jeho existencie kontinuálna. Predpokladáme, že pôvodne tu boli dve samostatné skalné obydlia, západné trojpriestorové, ktoré viac-menej je doposiaľ priestorovo rovnaké a východné dvojpriestorové, pred ktoré bol neskôr postavený murovaný dom. Priestory vo východnej časti, sú neoddeliteľnou obytnou súčasťou stavebného objektu, domu súp. č. 141. Dom v južnej predstavanej hmote, počas svojej existencie bol minimálne stavebne upravovaný, napr. úprava strešnej konštrukcie (sedlová s dreveným štítom a podlomenicou nahradená valbovou), nové omietky. Pri úprave okenných ot¬vorov v uličnej južnej fasáde domu boli nahradené dve malé okná jedným trojdielnym a táto istá úprava sa dotkla aj skalného obydlia.
Skalné priestory sú zahĺbené v skalnom masíve, ktorý skalnou stenou uzatvára parcelu v severnej línii pozemku a zároveň vo východnej polohe parcely tvorí zadnú severovýchodnú stenu domu. Dispozične možno v tomto prípade uvažovať o pôvodne dvoch samostatných skalných obydliach. Prvé je v západnej časti monolitickej štruktúry skalného masívu, samostatne prístupné a tvorí ho dispozičný trojpriestor v aditívnom radení kuchyňa-izba (západ-východ) a z kuchyne prístupná do hĺbky masívu na sever komora. Druhé skalné obydlie vo východnej časti monolitickej štruktúry skalného masívu, tvorí dvojpriestor (v južno-severnom hĺbkovom radení do skakého monolitu) kuchyňa-komora (resp.pivnica) a je súčasťou domu č. 141, má však aj samostatný prístup z dvora. V dispozícii južno-severného radenia dom + skalné priestory: izba-kuchyňa+kuchyňa-komora. Konštrukčný jednotrakt, jednopodlažný, priestory sú vzájomne prepojené. Na dvore je vyhĺbená studňa s rumpálom. Pri aplikácii všeobecných pravidiel definujúcich stavebno-technicky suterén, skalné obydlie suterén nemá.
V rámci monolitickej pôdorysnej štruktúry obydlie je dispozičným viacpriestorom. Prvé západné skalné obydlie: Vstup do kuchyne je pod skalným previsom jednokrídlovými dnu otváravými dverami v juhozápadnom okraji, v zapustenom ráme. Dvere jednoduché stolárske novšieho typu sú v hornej tretine dverného krídla presklené, čím je zároveň aj presvetlená kuchyňa. Z kuchyne je prístupná izba smerom východným a smerom severným komora (resp. pivnica). Izba je presvetlená jedným oknom orientovaným na juh vyrezaným v južnej monolitickej stene, komora v hĺbke masívu je bez presvetlenia. Okno je trojdielne. V strope kuchyne je prerazený v skalnom nadloží otvor s prieduchom vyúsťujúcim nad skalný masiv nízkym murovaným komínovým telesom, s vloženou azbestocementovou rúrou, ukončenou s plechovou sedlovou strieškou. Pôvodne bola v kuchyni pravdepodobne murovaná pec so sporákom. Podlaha zvlnená, tvorená prirodzeným skalným podložím, stropy zvlnené, priestory sú omietnuté s vápenným náterom. Východné skalné obydlie je prístupné zo západu z nivelety dvora dvomi predloženými terénnymi schodmi upravenými betónom. Vstupné dvere jednokrídlové von otváravé, priestor je presvetlený dvojicou okien obdĺžnikových nerovnakej veľkosti, orientovaných na západ. Severné okno je členené v tvare „T", južné je jednoduché, úzke. V tejto časti končí monolitický skalný masív, k nemu je smerom južným pristavaný dom. Dom ma samostatný vstup z dvora tromi terénnymi schodmi. Vstupné dvere jednokrídlové, dnu otváravé. Hmota prístavby domu oproti obydliu je prevýšená. Podlaha zvlnená, tvorená prirodzeným skalným podložím, strop je zvlnený. Priestory omietnuté s farebnou povrchovou úpravou.
Južná fasáda je vizuálne vnímaná z verejného priestoru, obmedzujúcim faktorom je výškopisná poloha ako aj ohrada parcely. Architektonický výraz fasády má znaky obytného objektu. Skalná stena determinovaná kamenársky pritesanou, monolitickou štruktúrou usadených hornín s vyhladenou povrchovou úpravou omietkou a farebným hlinkovým náterom. Horizontálna línia prirodzene sedimentovanej horniny vytvára nad zapustenou stenou krátky zvlnený skalný previs, ktorý zároveň vytvára prirodzenú korunnú rímsu fasády. Skalná rímsa je zvrchu čiastočne pokrytá zvlnenou plechovou krytinou. Sokel tvorí mierne predsadený monolit masívu, vyrovnaný kamenárskym otesaním. Má dvojosové členenie otvormi, v slede dvere-okno. Výplne drevené, stolárskej výroby. Druhá východná časť skalných priestorov, uhlovo kolmá na uličnú čiaru, spolu s predstavaným domom vytvára do dvora orientovanú západnú fasádu, s rovnakou povrchovou úpravou, s nepravidelným 3 + 2 - osovým členením, tri otvory (okno-okno-dvere) v zadnej severnej časti (monolitu) a dva (dvere-okno) v prednej južnej časti domu.

Obytný dom je pristavaný pri východnej hranici pozemku priamo ku skalnému masívu, s ktorým je konštrukčne spojený. Má staršie jadro, ktoré je zachytené na reambulovanej katastrálnej mape z roku 1889. Dom je obdĺžnikového pôdorysu situovaný pozdĺžnou osou kolmo na uličku sledujúcu terénnu konfiguráciu Šurdy. Strecha je valbová, presahujúca priečelie, čo je aspoň zvyškovým náznakom pôvodného ostrešia, krytina pálená škridla. V 70-tych rokoch bol dom nevhodne upravený - výrazne prefasádovaný, najmä narušené je exponované priečelie osadením trojdielneho okna, a použité boli nevhodné tvrdé materiály na povrchové úpravy - brizolit, cementová omietka, nevhodná farebná úprava fasád.

Na južnej strane od uličky, oproti domu je šopa obdĺžnikového pôdorysu situovaná pozdĺžnou osou kolmo na uličku. Je murovaná z kameňa na hlinenú maltu, má sedlovú strechu, keramickú krytinu, v štíte do uličky je v hornej časti dverný otvor (drevená tesárska výplň). Západné priečelie je s veľkými doskovými tesárskymi vrátami. Vedľa sú drobné chlieviky resp. kuríny. V základnej hmote sú kamenné, doplnené drevenými prvkami a výplňami otvorov, strecha pultová, krytina cementová škridla, vlnitý plech.