Dom 144

nadzemná časť

archívne foto

Nákres objektu 144

popis objektu

Na severnej strane zvažujúcej sa uličnej komunikácie je na ňu kolmo pozdĺžnou osou situovaný dom. Objekt využívajúc terénnu konfiguráciu je dvojpodlažný, každé podlažie je samostatne prístupné. Prízemie je tvorené prestavaným bývalým skalným obydlím, poschodie prístupné zo skalnej terasy odklonenej „poľnej" cesty. Je pôdorysného tvaru písmena „L", strecha je prienikom dvoch valbových strešných konštrukcií, z uličnej strany presahuje pôdorys. Krytina je škridla keramická v časti hornej nadstavby, nad hlavnou hmotou je cementová škridla. Prízemná časť južnej čelnej fasády je dvojosová, okienka so záklenkom sú segmentovo ukončené. Horná časť je trojosová, s oknami (3) členenými v tvare „T". V dvorovej časti je prízemná časť domu napojená na skalný previs, časť plný múr. Tu je pri skalnej stene vyhĺbená studňa. Poschodie je členené nad skalnou terasou viactabuľkovými oknami a dverami. Výplne sú stolárskej výroby. Dom je v hornej časti omietnutý tvrdou omietkou, v dolnej je režný kameň, v priečelí diagonálne spárovaný.


podzemná časť

Komplex skalných priestorov je situovaný vo východnej časti Šurdy, severne od uličky, v dvoch výškových úrovniach. V rámci terénnej konfigurácie priestory dolnej južnej úrovne sú polohopisné situované na pozemku s domom súp. č. 144 a čiastočne tvoria jeho prízemnú časť, hospodárska časť je pod terénnou terasou, resp. pod prievisom. Horná severná úroveň je samostatne prístupná z terénnej terasy a polohopisné je situovaná severozápadne od hlavného vstupu do obytného poschodia domu. Skalné priestory uzatvárajú parcelu zo severu a pod domom z východu, s ktorým sú konštrukčne prepojené, sprístupnené sú z juhu a západu z dvora. Ťažbou kameňa z pôvodného masívu zarastenom náletovou zeleňou bola vytvorená plocha - terénna terasa, jej okrajový zlom vytvára skalnú stenu, orientovanú na juh. Dom č. 144 je osadený na východnom okraji tejto terasy, resp. na hranici parcely a spolu so skalným obydlím vytvára uhlovú zástavbu parcely. Horná úroveň je voľne prístupná z poľnej cesty na tejto terase.
Skalné obydlie datujem v základnej podobe do konca 19. storočia. Na katastrálnej mape z roku 1889, reambulovanej v roku 1938, je geodeticky zaznamenaný objekt a označený rímskou číslicou „XI". Priestory vyhĺbené v skalnom masíve sú pôdorysne riešené v uhlovom tvare. V skalnom masíve, ktorý bol v minulosti v kompaktnej hmote bez hornej terasy, bolo pôvodne vysekané skalné obydlie, do ktorého prednej izby sa vchádzalo dverami priamo z ulice. Z izby sa vchádzalo do za ňou vysekanej komory. V roku 1933 majiteľ - kamenár pán Štefan Ježí vysekal nad týmito priestormi rovnú plochu, na ktorej postavil dom z kameňa a do skaly za týmto domom vysekal hospodárske priestory. V pôvodnej prízemnej izbe zamuroval dvere z ulice a miesto nich vsadil malé okná. Vchod premiestnil do dvora, kde do skaly vysekal ďalšie priestory. Odvtedy pôvodné obytné priestory slúžili ako kamenárska dielňa. Objekt je vnímaný ako poschodový dom - prízemie vysekané v pôvodnom monolitickom skalnom masíve, poschodie na ňom postavené z kameňa. Otvorený skalný priestor pod prievisom slúžil pre kamenára, neskôr bol používaný len na hospodárske skladovacie účely a pre chov drobnej hydiny, dnes sú priestory obmedzene využívané na skladové účely. Náletová vegetácia a gravitačná voda narúša skalné nadložie a deštruuje aj jeho okrajovú, zlomovo prečnievajúcu rímsu.
Skalné priestory sú zahĺbené v skalnom masíve, ktorý okrajovou zlomovou skalnou stenou uzatvára uhlovo parcelu v severnej a východnej línii parcely. Pri prednej východnej stene časti priestorov je vyhĺbená studňa. V rámci dolnej pôdorysnej štruktúry, skalné obydlie je uhlový dispozičný viacpriestor, v severnej línii v aditívnom radení západ-východ: chliev-maštaľ-otvorený priestor-pivnica, naň sa v kolmom zalomení pripája východná línia v aditívnom radení sever-juh: komora-komora-izba. Všetky priestory majú samostatné južné resp. západné vstupy z dvora, len predná izba je sprístupnená cez komoru. Konštrukčný jednotrakt, jednopodlažný. V rámci hornej úrovne sú hospodárske priestory v aditívnom radení maštaľ-komora-chliev, každý samostatne prístupný z juhu. Pri aplikácii všeobecných pravidiel definujúcich stavebno-technicky suterén, skalné obydlie suterén nemá.
1. nadzemné podlažie:
Dolná pôdorysná štruktúra:
Severná línia: Dispozičný viacpriestor v prvej monolitickej štruktúre, aditívne radenie priestorov v smere západ - východ: chliev – maštaľ - otvorený priestor - pivnica. Chliev je monolitický priestor nepravidelného pôdorysu, vstupné drevené dvere jednoduché, doskovej tesárskej konštrukcie, jednokrídlové, osadené v jednoduchej drevenej rámovej konštrukcii. Vnútorný v masíve vyhĺbený priestor je rozdelený latkovou drevenou priečkou s latkovými poldvierkami, steny a strop so zvyškami omietok a vápenných náterov na prirodzene sedimentovanej štruktúre skalného masívu, podlaha v priestore z kamenných platní. Východne od chlieva je jednopriestorová maštaľ, s južným vstupom zapusteným pod krátkym skalným prievisom z dvora, presvetlenie obdĺžnikovým oknom. Vyhĺbený priestor obdĺžnikového pôdorysu, steny a strop so zvyškami omietok a vápenných náterov a so stopami uhlíkatých depozitov po pôvodnom kúrenisku, resp. žliabok po dymovode. Pri severnej stene drevená konštrukcia pre ustajnenie dobytka a válov. Južná čelná stena čiastočne premurovaná kamenným kvádrovým murivom. Okno s vloženým kamenným ostením je osadené v líci fasády, bez výplne, vstupné dvere jednokrídlové, von otváravé, sú jednoduchej drevenej doskovej konštrukcie v ráme, so železným kovaním. Podlahu tvorí skalné podložie, povrchová úprava nezistená. Podľa starej katastrálnej mapy, pravdepodobne priestory chlieva a maštale boli pôvodným, najstarším skalným obydlím. Otvorený priestor nepravidelného štvoruholníkového pôdorysu pod skalným prievisom, je vyhĺbený severne do hĺbky skalného masívu. V južnej línii je priestorovo otvorený bez čelnej steny, v strede línie predpokladaného priečelia sa nachádza jeden pilier obdĺžnikového pôdorysu pri základni, pri strope kónický zúžený deštrukciou. Priestor slúžil ako kamenárska dielňa, jeho steny, strop a podlaha sú v prirodzenej sedimentovanej štruktúre masívu, ďalšie povrchové úpravy nezistené. Z otvoreného priestoru sú sprístupnené dva ďalšie priestory: v hĺbke do masívu v severnej stene pivnica a vo východnej stene komora. Pivnica je sprístupnená z otvoreného priestoru vstupnými dverami osadenými v severnej stene, jednopriestor štvoruholníkového pôdorysu, vstupné drevené dvere doskovej tesárskej konštrukcie sú vsadené do dreveného jednoduchého rámu, kovanie železné. Strop rovný, zvlnený v horizontálnej vrstevnici horniny, zvyšky povrchovej úpravy vápennými nátermi, podlahu tvorí vyrovnané skalné podložie bez zistených ďalších úprav.
Východnú líniu tvoria vyhĺbené priestory konštrukčne tvoriace prízemie domu: dispozičný jedno- a dvojpriestor v aditívnom radení sever - juh: komora-komora-izba. Komora v severnej polohe je vyhĺbená v skalnom masíve pod domom, sprístupnená zo západu z otvoreného priestoru pod širokým skalným prievisom. Jednopriestor štvoruholníkového pôdorysu, vstupné drevené dvere jednokrídlové stolárskej výroby, osadené v rámovej tesárskej konštrukcii, osadenej v kolmom záklenku. Vetrací okenný otvor so šikmým ostením a pravouhlým ústupkom, bez výplne, je z exteriéru zadebnený. V severnej stene je vydlabaná plytká nika so segmentovo stlačeným ukončením pre osvetľovacie teleso. Rovný strop aj steny so zvyškami omietok a vápenných náterov, podlahu tvorí skalné podložie, zvyšky ďalšej povrchovej úpravy nezistené, využívaný je ako sklad. Južne od komory je pod krátkym skalným previsom vyhĺbený dispozičný dvojpriestor komory resp. predsiene a izby. Vstup zo západu, v krátkej zapustenej špalete rámová konštrukcia a v nej sú osadené drevené dvere jednokrídlové stolárskej výroby. Priestor obdĺžnikového pôdorysu, steny a strop rovné, omietnuté s povrchovou úpravou vápennými nátermi, podlahu tvorí skalné podložie. V miestnosti je umiestnený plynový kotol. V severnej stene trhliny, ktorých tvar evokuje pôvodné prepojenie s vedľajšou severne umiestnenou komorou. Z predsiene je dverami osadenými v južnej stene prístupný predný južný priestor, predná izba. Drevené dvere kvalitnej stolárskej výroby, v dolnej polovici sú plné kazetované, v hornej presklené, 6-tabuľkovo členené. V širokom bočnom ostení rámovej výplne dverného otvoru sú dve odkladacie niky. Izba štvoruholníkového pôdorysu je presvetlená dvojicou okien vjužnej stene. Okenný otvor so segmentovým ukončením, šikmou širokou špaletou, okná 4-tabuľkové, dnu otváravé, kovanie pásikové a obrtlík. Strop a steny rovné, omietnuté s povrchovým vápenným náterom, podlaha s vyrovnaným povrchom skalného podložia. V severovýchodnom nároží priestoru je murovaný sporák s pecou, omazaný hlinenou mazanicou s vápenným povrchovým náterom, dvierka sú železné. Priestor je využívaný na drobné dielenské práce, značne zanedbaný.
Horná pôdorysná štruktúra:
V rámci hornej úrovne sú situované hospodárske priestory v aditívnom radení v smere západ -východ: maštaľ-komora-chliev, každý priestor je samostatne prístupný z juhu. Tieto tri priestory sú vydlabané v hornej vrstve skalného masívu. Maštaľ jednopriestorová, je sprístupnená z juhu, má obdĺžnikový pôdorys, orientovaný kratšou stranou do južnej fasády. Vstup pod krátkym skalným prievisom z juhu jednokrídlovými drevenými dverami stolárskej konštrukcie, osadenými v rámovej konštrukcii, súčasťou ktorej je v hornej časti trojdielne členený svetlík, po obidvoch stranách vstupu sú okenné vetracie otvory. Okenné otvory sú obdĺžnikové na ležato, výplne železné 6-tabuľkové. Podlaha zvlnená, tvorená prirodzeným skalným podložím, strop je nepravidelne zvlnený zohľadňujúci horizontálne štruktúrovanie sedimentácie horniny, rovný, stopy iných povrchových úprav nezistené. Priestor je funkčne využívaný ako dreváreň, uzamknutý. Severovýchodne od maštale je komora, samostatne sprístupnená terénnymi vysekanými schodmi. Jednopriestor obdĺžnikového pôdorysu, má východnú a južnú stenu murovanú z kamenných kvádrov, bez povrchovej úpravy. Vstupné dvere sú drevené, jednokrídlové, jednoduchej tesárskej konštrukcie priestor, západne od vstupných dverí je okrúhly otvor vyúsťujúceho vetracieho prieduchu, pravdepodobne pre odvod dymu, vzhľadom na stopy uhlíkatých depozitov. Východne, vedľa východnej steny komory, sú zvyšky deštruovaných priestorov chlievov. Pôvodná skalná štruktúra prednej južnej steny bola čiastočne nahradená betónovou stenou, je otvorená, bez využívania.
Fasády skalného obydlia nie je možné v celosti vizuálne vnímať. Skalné obydlie severnej dolnej línie má južne orientovanú fasádu, ktorá je obmedzene vizuálne vnímaná z verejného priestoru. Západná časť južnej fasády skalného obydlia má architektonický výraz hospodárskeho objektu. Skalná stena nad okrajovou rímsou je determinovaná ťažobnou činnosťou a vytvorenou plochou prístupovej terénnej terasy k rodinnému domu. Je kamenársky hrubo pritesaná, zvýraznená je monolitická štruktúra usadených hornín. Horizontálna línia prirodzene sedimentovanej, pevne štruktúrovanej horniny vytvára skalný prievis, ktorý je zároveň prirodzenou korunnou rímsou fasády. Na okraji rímsy, ktorá je zároveň okrajom hornej terénnej terasovitej plochy, je osadené zábradlie. Fasáda je pod prievisom ústupkom zapustená, povrchovo vyrovnaná kamenárskym otesaním a jej korunná rímsa je upravovaná cementovou omietkou s naznačeným kvádrovaním. Má nepravidelne rozvrhnuté trojosové členenie otvormi rôznych veľkostí v slede okno-dvere-otvorený priestor, delený pilierom. Východná časť južnej fasády skalného obydlia má architektonický výraz obytného objektu, tvorí jeho prízemnú časť. Fasáda má v časti skalného obydlia, dvojosové členenie okennými otvormi, na poschodí trojosové. Architektonický výraz v povrchovej úprave odráža dispozíciu a funkciu objektu ako celku. V dolnej prízemnej časti je skalné obydlie, horizontálne je oddelené náznakom vysokého sokla, s povrchovou štruktúrovanou úpravou diagonálneho kvádrovania. Horná časť fasády má drsnú cementovú (brizolitovú) povrchovú úpravu. Tri nesymetrické osi okien v mierne zapustenom ostení, drevené členené v tvare „T". Východná dolná línia: Západná fasáda je čiastočne vizuálne vnímaná, prevažne je zapustená pod skalným prievisom. Má architektonický výraz dvojpodlažného obytného objektu, nad skalným obydlím v prízemnej línii je nadstavaný stavebný objekt rodinného domu, horizontálne oddelený rímsou, líniovo napojenou na dolný okraj zalomeného skalného prievisu. V prízemnej línii, začínajúcej pod skalným prievisom, obmedzene vizuálne vnímanej, má nepravidelné 3-osové členenie otvormi rôznych veľkostí v slede: okno-dvere-dvere. Časť pôvodného skalného monolitu je zapustená miernym záklenkom. V južnej časti fasády, pri stene je hranolová studňa, pôvodne s rumpálom nahradeným liatinovým pákovým čerpadlom. Poschodie tejto fasády je v rámci terénnej konfigurácie v severnej časti, vizuálne vnímanej z hornej terénnej terasy, členené tromi osami veľkých viactabuľkových okien, v krajnej severnej osi sú vstupné dvere do obytnej časti stavebného objektu. Povrchová úprava je brizolitová, v dvoch sivých tónoch horizontálnych pásov.
Severná horná línia: Fasáda skalného obydlia je determinovaná skalným masívom a plastickou pôdorysnou štruktúrou priestorov. Architektonický výraz južnej fasády v západnej časti má znaky obytných objektov, vo východnej časti je s prevládajúcimi znakmi hospodárskych objektov. Skalná stena determinovaná kamenársky pritesanou, monolitickou štruktúrou usadených hornín, len v západnej časti je naznačené kvádrovanie. Horizontálna línia prirodzene sedimentovanej horniny vytvára nad zapustenou stenou krátky zvlnený skalný previs, ktorý zároveň vytvára prirodzenú korunnú rímsu fasády. Fasáda je pod prievisom miernym ústupkom zapustená, povrchovo vyrovnaná kamenárskym otesaním, bez omietok. V západnej polohe má pravidelne rozvrhnuté trojosové členenie otvormi v slede okno-dvere-okno, pokračuje na severovýchod ustupujúcim zalomením, tu je jedo-osová s dverným otvorom a opätovným ustupujúcim zalomením s jednou osou - dverný otvor, je nepravidelne vertikálne ukončená. Výplne sú drevené (dvere) i kovové (okná).
Priestory sú zahĺbené v skalnom masíve a strechu nemajú. Terénna terasa, ktorá je nad skalnými priestormi v severnej dolnej línii, vytvára dojem plochej strechy. Skalné priestory východnej línie sú konštrukčne prepojené so stavebným objektom postaveným nad nimi, tvoria jeho prízemie. Nad celkovým stavebným objektom, poschodovým rodinným domom, je valbová strecha. Skalné priestory v severnej hornej línii, kde nad priestormi sa hmota skalného masívu zvažuje, spolu s náletovým trávnatým porastom pôsobí ako pultová strecha.